algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bouwsupport 1
Versie 3.0, d.d. 19 april 2013.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen, die geschieden door bouwsupport 1.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.
1.3 Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wijst bouwsupport 1 uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2: Offertes
2.1 bouwsupport 1 is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd.
2.2 De in offertes vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief de wettelijk geldende BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst
3.1 bouwsupport 1 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt bouwsupport 1 zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan bouwsupport 1 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan bouwsupport 1 beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt, behoudt bouwsupport 1 zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt bouwsupport 1 zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3.4 bouwsupport 1 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat bouwsupport 1is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan bouwsupport 1 de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 4: Contractduur / Uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd. Bij overschrijding van de alsdan overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever bouwsupport 1aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2 Overeenkomsten met een bepaalde tijd dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.
Artikel 5: Wijziging van een overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt, dat ten behoeve van een juiste uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. bouwsupport 1 zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen.
5.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal bouwsupport 1 de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal bouwsupport 1 daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 van deze voorwaarden behoudt bouwsupport 1 zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door bouwsupport 1 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, , etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van bouwsupport 1 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.
7.3 bouwsupport 1 behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
Artikel 8: Opzegging
8.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal bouwsupport 1 de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 75% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.
Artikel 9: Ontbinding van een overeenkomst
9.1 Onverminderd de mogelijkheid voor bouwsupport 1 de opdracht tussen partijen op te zeggen, is bouwsupport 1 gerechtigd de opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
b. aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend of surseance van betaling is aangevraagd;
c. sprake is van stillegging, liquidatie, ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van Opdrachtgever;
9.2 De vorderingen welke bouwsupport 1 heeft op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en ineens opeisbaar in navolgende gevallen :
– indien bouwsupport 1, na het sluiten van een overeenkomst, ter kennis is gekomen dat er gegronde twijfel mag bestaan of opdrachtgever aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen
– indien bouwsupport 1 de opdrachtgever, bij het sluiten van de overeenkomst, verzocht heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en de verzochte zekerheid uitblijft c.q. niet voldoet.
9.3 In de hierboven genoemde gevallen behoudt bouwsupport 1 zich het recht voor eventuele ontstane schade te verhalen op de opdrachtgever.
Artikel 10: Gebreken / Klachtentermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 15 (vijftien) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan bouwsupport 1.
10.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal bouwsupport 1de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 11: Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van bouwsupport 1. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
11.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
11.6 Indien bouwsupport 1 met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is bouwsupport 1 niettemin gerechtigd tot verhoging dezes.
11.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen.
Artikel 12: Betalingscondities
12.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
12.4 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan bouwsupport 1 kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn (12.4) stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.
Artikel 13: Incassokosten / (Buiten)gerechtelijke kosten
13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, ontruimingskosten, etc.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Iedere aansprakelijkheid van bouwsupport 1 en personen werkzaam in opdracht van bouwsupport 1 ter uitvoering van de overeenkomst, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van bouwsupport 1 te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan bouwsupport 1 is betaald. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag bouwsupport 1 aan te spreken.
14.2 bouwsupport 1 en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.
14.3 De aansprakelijkheid van bouwsupport 1 vervalt door verloop van drie jaren vanaf de dag dat de opdracht is voltooid of door opzegging of ontbinding is geëindigd.
Artikel 15: Overmacht
15.1 In overmacht situaties worden de verplichtingen van bouwsupport 1 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door bouwsupport 1 niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
15.2 Indien bouwsupport 1 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.
15.3. In geval van overmacht is bouwsupport 1 gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
15.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
Artikel 16: Geschillen
16.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
16.2 Op elke overeenkomst tussen bouwsupport 1 en een derde is Nederlands recht van toepassing.